Ліцей № 3 Подільського району м. Києва

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СЛУЖБА

 

Психолого-педагогічну службу нашого ліцею представляють практичний психолог, а також соціальний педагог Ліснічук Тетяна Степанівна.

 Метою діяльності психолого-педагогічної служби ліцею є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку учнів, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Діяльність психолого-педагогічної  служби здійснюється за  такими основними напрямами:

1.Соціально-педагогічний:

· Надання кваліфікованої соціально-педагогічної допомоги дитині в саморозвитку, самопізнанні, самооцінці, самоствердженню, самореалізації.

· Посилення позитивних впливів та нейтралізація або переключення негативних впливів соціального середовища.

2. Соціально-правовий:

· Використання наявного арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості.

· Обговорення та розв’язання проблемних питань, які виникають в житті учнівського колективу з порушення прав учнів.

· Проведення в класах соціально-правових акцій та тренінгів з охорони прав дитини.

· Проведення зустрічей з представниками соціальних служб, правоохоронних органів та місцевих органів влади з охорони прав дитини.

3. Соціально-психологічний:

· Надання допомоги у вирішенні міжособистісних конфліктів, зняття депресивного стану.

· Проведення соціально-психологічних консультацій для учнів, педагогів, батьків, опікунів.

4. Соціально-профілактичний:

· Організація системи профілактичних заходів щодо попередження девіантної та деліквентної поведінки дітей та підлітків.

Девіантна поведінка – це поведінка людини, що не відповідає нормам та очікуванням, які офіційно встановлені або фактично склалися в певному суспільстві.

Деліквентна поведінка - це поведінка, зумовлена наявністю систем цінностей і норм, які відхиляються від тих, які домінують у суспільстві, при цьому індивід, який сприйняв делінквентну культуру, визначає свою поведінку як правильну.

5. Соціально-діагностичний:

· Вивчення та аналіз морального–психологічного клімату ліцею з метою виявлення його впливу на особистість учня та розробка заходів щодо його оптимізації.

· Здійснення моніторингу щодо порушення прав дітей як серед учнівського колективу, так і з боку дорослих.

· Дослідження психосоціальних особливостей розвитку учнів ліцею.

6. Соціально-інформаційний:

· Знайомство з законодавчої базою,  використання наявного арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості.

· Організація та проведення практичних семінарів та форумів, лекторіїв та соціально-психологічних тренінгів.

7. Соціально-медичний:

· Контроль за харчуванням, фізичним вихованням, умовами організації навчального часу з метою підтримки здоров’я.

· Вивчення психолого-медико-педагогічних особливостей учнів, їхнього мікросередовища, умов проживання.

Практичний психолог ліцею

-         здійснює:

психологічне забезпечення освітнього процесу;

психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку учнів;

психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку учнів;

психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;

реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей учнів;

консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання учнів, особистісного та професійного розвитку;

роботу з постраждалими від насильства дітьми;

-         бере участь в:

освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку учнів як особистості та найвищої цінності суспільства, їхніх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;

розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, посiбників, методичних рекомендацiй, планів освітньої дiяльностi з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей учнів, а також для дітей, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання;

- сприяє:

формуванню в учнів відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, готовності до самореалізації;

профільному та професійному самовизначенню учнів, формуванню їхньої життєвої компетентності;

попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;

формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;

формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;

попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед учнів;

формуванню небайдужого ставлення учнів до постраждалих дітей.

  

Соціальний педагог  ліцею

-         здійснює:

соціально-педагогічний супровід учнів, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;

просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо;

вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу (класу чи групи), колективу ліцею в цілому;

-         бере участь у:

роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;

плануванні і реалізації завдань соціалізації учнів, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі;

наданні допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги чи мають особливі освітні потреби, в тому числі постраждалим від насильства та військових конфліктів;

-          сприяє:

взаємодії ліцею, сім’ї і суспільства у вихованні учнів, їхній адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам (законним представникам);

захисту учнів від будь-яких видів і форм насильства;

формуванню у дітей  відповідальної поведінки, культури здорового способу життя;

попередженню конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього процесу, запобіганню та протидії домашньому насильству.