Спеціалізована школа №3
з поглибленим вивченням IT

 

СТАТУТ

учнівського самоврядування СШ №3

 

Наш девіз

“Іти вперед, не зупинятись. Творити, мислити, навчатись!”

 Розділ І

Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування – це організація учнівського колективу, що забезпечує комплексний підхід до виховання учнів шляхом їх залучення до систематичної участі в освітньому процесі і покликаний сприяти становленню згуртованого колективу учнів, формуванню в них свідомого і відповідального ставлення до своїх прав і обов'язків.

1.2. Учнівське самоврядування школи регламентує свою діяльність на підставі таких нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави, Статуту школи та власного Статуту.

 

Розділ II

Мета учнівського самоврядування

2.1. Сприяти різносторонньому розвитку, самовдосконаленню, самореалізації на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, народові України.

2.2. Зміцнювати партнерські зв’язки між учнівським і педагогічним колективом з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

2.3. Формувати почуття відповідальності, свідомого ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя.

2.4. Сприяти оволодінню наукою управління.

2.5. Сприяти навчальній, науковій, творчій, спортивній діяльності учнів.

2.6. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

2.7. Прагнути до узгодженості й балансу інтересів між учнями і педагогами.

2.8. Співпрацювати з позашкільними об’єднаннями та організаціями.

 

Розділ IIІ

Завдання учнівського самоврядування

3.1. Об'єднання учнів для представлення їхніх інтересів в освітньому процесі, участі у вирішенні питань шкільного життя.

3.2. Набуття учнями соціального та громадського досвіду, виховання соціальної та громадянської відповідальності, надання можливостей для особистого, соціального та творчого розвитку школярів.

3.3. Реалізація ідей та інтересів школярів у різних сферах діяльності школи.

3.4. Залучення школярів до активної участі у волонтерській діяльності.

3.5. Формування загальної культури, організація змістовного дозвілля школярів.

 

Розділ IV

Принципи діяльність учнівського самоврядування

4.1. Толерантність.

4.2. Самоорганізація.

4.3. Демократичне обговорення рішень, які приймаються.

4.4. Повага до інтересів, достоїнства та думки кожного члена учнівського самоврядування.

4.5. Свобода дискусії.

 

Розділ V

Структура учнівського самоврядування

5.1. Перший ступінь учнівського самоврядування – класне самоврядування. Його роботу організовує актив класу, до складу якого входять староста класу та його заступники.

5.2. Другий ступінь учнівського самоврядування – старостат (зібрання старост класів). Засідання старостату відбуваються щотижня, на них підбиваються підсумки роботи класів за певний період та обговорюється план подальшої роботи.

5.3. Третій ступінь учнівського самоврядування — Рада учнівського самоврядування (далі РУС) на чолі з Президентом учнівського самоврядування. До складу РУС входять Президент, Віцепрезидент, Секретар і Міністри.

 

Розділ VІ

Організація учнівського самоврядування

6.1. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори (конференція), у яких беруть участь РУС, старости кожного класу та адміністрація школи, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховуються звіти, затверджуються, змінюються, доповнюються Статут, напрямки та плани діяльності учнівського самоврядування.

6.2. На загальні збори делегуються 2 найактивніші учні класного колективу 5-11 класів, за яких проголосувала більшість на учнівських класних зборах. Делегати мають право голосу.

6.3. На загальні збори запрошуються педагоги-наставники учнівського самоврядування і адміністрація школи з правом голосу.

6.4. Загальні збори (конференція) проводяться двічі на рік (установчі у вересні, підсумкові у травні).

6.5. На установчих зборах (у вересні) проходить представлення новообраного Президента учнівського самоврядування або продовження терміну повноважень чинного Президента; обирається і затверджується склад РУС, а саме: Віцепрезидента, Секретаря, Міністрів освіти, дисципліни і порядку, дозвілля, спорту; затверджується план роботи учнівського самоврядування на поточний навчальний рік.

6.6. На підсумкових зборах (у травні) заслуховуються звіти про роботу міністерств та Президента за минулий навчальний рік; відбувається передача справ від чинного до новообраного Президента.

6.7. Педагогом-консультантом учнівського самоврядування є педагог-організатор, який консультує, дає рекомендації щодо організації діяльності.

Розділ VІІ

Вибори Президента

7.1. Вибори Президента відбуваються у випадках закінчення чинним Президентом 11 класу навчання і випуску зі школи або дострокового складання повноважень.

7.2. Вибори Президента відбуваються в останню декаду квітня.

7.3. Передвиборча кампанія починається за 2 місяці до визначеної дати виборів.

7.4. Кандидатами мають право бути учні 8-10 класів, лідери, старанні у навчання, активні у позакласній і позаурочній роботі, з високими моральними якостями.

7.5. Кандидат на посаду Президента висувається як групою учнів, так і шляхом самовисунення.

7.6. Учень, який зареєстрований кандидатом на пост Президента школи, має право вести передвиборчу агітацію разом з 2 довіреними особами: виготовити рекламний плакат з власною фотографією; підготувати передвиборчу програму на 1 стор. А4; може використовувати інші агітаційні засоби (відеозаписи, аудіозаписи, фотоілюстрації, газети, малюнки, елементи одягу тощо).

7.7. Кандидат на посаду Президента має право відвідати (після узгодження з вчителем-предметником) 1 раз будь-який класний колектив для проведення агітаційних заходів, а також проводити агітаційну роботу на перервах та в позаурочний час.

7.8. Усі учасники виборчого процесу мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборчі програми на пост кандидата в Президенти школи.

7.9. Усі учні 5-11 класів мають право одного голосу на виборах Президента школи.

7.10. Кожний виборець голосує на виборах Президента особисто.

7.11. Учні школи, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій, а також у проведенні передвиборчої агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів Президента.

7.12. Президент обирається простою більшістю голосів учнів 5-11 класів школи шляхом таємного голосування.

7.13. Для цього створюється виборча комісія у складі: заступника директора з виховної роботи, педагога-організатора, секретаря РУС та 7 незалежних спостерігачів (по одному від кожної паралелі). Виборча комісія опрацьовує заповнені бюлетені.

7.14. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо проголосувало 50% виборців.

7.15. Підрахунок голосів відбувається відкрито і гласно членами виборчої комісії в присутності довірених осіб кандидатів та незалежних спостерігачів після закінчення виборів в день виборів.

7.16. Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів (І місце), оголошується Президентом УС, меншу кількість (ІІ місце) — Віцепрезидентом.

7.17. На засіданні РУС, що відбувається наступного робочого дня після виборів, розглядається протокол виборчої комісії з результатами голосування виборців, скарги, що надійшли від незалежних спостерігачів та довірених осіб кандидатів, і приймається рішення про закінчення чи продовження виборчої кампанії.

7.18. Офіційне оголошення результатів виборів та представлення новообраного Президента учнівського самоврядування проводиться наступного робочого дня після засідання РУС на засіданні старостату, висвітлюється на сайті школи та інформаційному стенді.

 

Розділ VІІІ

Функціональні обов’язки членів РУС

8.1.Президент учнівського самоврядування:

-  представляє права та інтереси всіх учнів школи;

-  організовує опитування серед учнів школи з актуальних для них питань організації освітнього процесу;

-  аналізує та узагальнює пропозиції учнів стосовно покращення освітнього процесу та вносить в установленому порядку пропозиції адміністрації школи;

-  організовує роботу міністерств;

-  проводить засідання РУС;

-  здійснює контроль за виконавчою дисципліною;

-  бере участь в засіданнях педагогічної ради школи, де обговорюються питання учнівського самоврядування, проблемні питання життя учнівського колективу та окремих учнів, а також усі питання, що стосуються організації і реалізації освітнього процесу у школі;

-  організовує проведення учнівської конференції, звітує про виконану роботу на учнівській конференції;

-  має право на отримання методичної, організаційної, моральної допомоги від педагогів-консультантів учнівського самоврядування.

8.2. Віцепрезидент учнівського самоврядування координує діяльність міністерств, контролює виконання рішень, у разі відсутності Президента виконує його обов’язки.

8.3. Секретар учнівського самоврядування веде документацію (протоколи, плани роботи, плани проведення заходів тощо), інформує про виконання рішень членів учнівського самоврядування, готує інформацію про діяльність учнівського самоврядування та в установленому порядку подає її для розміщення на сайті школи.

8.4. Міністерства

Міністр учнівського самоврядування:

-       очолює відповідне міністерство;

-       організовує роботу міністерства за відповідним напрямком;

-       виконує доручення Президента та Віцепрезидента РУС;

-       вносить в межах своєї компетенції пропозиції Президенту та Віцепрезиденту з питань удосконалення діяльності учнівського самоврядування, освітнього процесу.

8.4.1.Міністерство освіти

-     систематично вивчає учнівську думку стосовно освітнього процесу в школі;

-     вносить Президентові та Віцепрезидентові пропозиції щодо покращення освітнього процесу в школі;

-     організовує допомогу в разі потреби учням, які мають низький рівень знань.

-     надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, предметних олімпіад тощо.

8.4.2.Міністерство дисципліни і порядку

-     систематично вивчає учнівську думку стосовно дисципліни і порядку під час освітнього процесу в школі;

-     вносить Президентові та Віцепрезидентові пропозиції щодо покращення дисципліни і порядку під час  освітнього процесу в школі;

-     надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил поведінки у школі.

-     сприяє вихованню в учнів бережливого ставлення до шкільного майна.

-     вживає заходи виховного впливу до порушників дисциплін.

8.4.3.Міністерство дозвілля

-     систематично вивчає учнівську думку стосовно організації дозвілля в школі;

-     вносить Президентові та Віцепрезидентові пропозиції щодо організації дозвілля в школі;

-     організовує проведення культурно-масових заходів, шкільних і класних вечорів, розподіляє між класами та учнями доручення щодо підготовки цих заходів.

-     надає допомогу в оформленні школи та класних кімнат до певних заходів.

-     готує творчі виставки учнів школи.

-     сприяє формуванню загальної культури учнів.

8.4.4.Міністерство спорту

-     систематично вивчає учнівську думку стосовно спортивних та здоров’язбережувальних заходів у школі;

-     вносить Президентові та Віцепрезидентові пропозиції щодо спортивних та здоров’язбережувальних заходів у школі;

-     сприяє підвищенню рівня загальної фізичної підготовки школярів;

-     пропагує здоровий спосіб життя;

-     надає допомогу в організації та проведенні спортивних змагань, турнірів, конкурсів серед учнів школи.

8.5. Позбавлення членства в органах учнівського самоврядування відбувається у випадках, якщо член учнівського самоврядування:

-         порушує правила внутрішнього розпорядку;

-         не виконує свої обов’язки;

-         вибуває з навчального закладу.

8.6. Члени органів учнівського самоврядування зобов'язанні бездоганно виконувати вимоги до учасника освітнього процесу, які передбачені Статутом школи, Правилами поведінки учнів, гідно представляти свою школу та дбати про імідж школи.